นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน เยี่ยมเยียน กปภ.สาขาขนอม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน เยี่ยมเยียน กปภ.สาขาขนอม

นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน เยี่ยมเยียน กปภ.สาขาขนอม

 

นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน เยี่ยมเยียน กปภ.สาขาขนอม

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 นายอาธร มุสิกลาย  นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เดินทางเยี่ยมเยียน กปภ.สาขาขนอม  และร่วมหารือกับนางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอมเพื่อหาแนวทางในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  และการสนับสนุนงบประมาณใน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ในการนี้ นายกเทศบาลตำบลท้องเนียน ยินดีที่จะสนับสนุนและจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ 

 ภาพและข่าวโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

เลื่อนขึ้นข้างบน