กปภ.สาขาตะกั่วป่า เร่งสำรวจความต้องการลูกค้า กปภ. ตามแนว I CARE Model (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตะกั่วป่า เร่งสำรวจความต้องการลูกค้า กปภ. ตามแนว I CARE Model

กปภ.สาขาตะกั่วป่า เร่งสำรวจความต้องการลูกค้า กปภ. ตามแนว I CARE Model

กปภ.สาขาตะกั่วป่า เร่งสำรวจความต้องการลูกค้า กปภ. ตามแนว I CARE Model

 

    ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕ ทีมงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ภายใต้การนำของนายอภิวัฒน์ นาวานุกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้ถือโอกาสในระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการน้ำประปาดื่มได้ประจำปี ๒๕๕๕ กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ ทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ตามแนวทางของ I  CARE  Model เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้น้ำให้มากที่สุดตามแนวเสาหลักที่ ๒ ของยุทธศาสตร์การประปาส่วนภูมิภาค ที่ว่าด้วยเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกประเภท

 

งานลูกค้า่สัมพันธ์  กองระบบจำหน่าย  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

เลื่อนขึ้นข้างบน