กปภ.สาขาเถิน ร่วมกิจกรรม “โครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน” บ้านเด่นแก้ว อ.เถิน จ.ลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเถิน ร่วมกิจกรรม “โครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน” บ้านเด่นแก้ว อ.เถิน จ.ลำปาง

กปภ.สาขาเถิน ร่วมกิจกรรม “โครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน” บ้านเด่นแก้ว อ.เถิน จ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายนพดล  ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน พร้อมด้วย นางนพวรรณ เตชะวณิช  หน.งานอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ออกให้บริการลูกค้า กปภ. ในกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชนครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในพื้นที่บ้านเด่นแก้ว อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชนนั้นเป็นการสร้างสานความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ. อย่างใกล้ชิด โดยการรับรู้ปัญหาเฉพาะตัวของลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและเสริมบริการโดยเน้น Home careเช่นตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง เป็นการมอบการบริการด้วยใจ กปภ. และสามารถรับรู้ปัญหาโดยตรงและรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กปภ. ต่อไป

          ในกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชนในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน ได้ให้บริการ อาทิ รับคำร้องติดตั้งประปา รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ รับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ แจกแผ่นพันการให้บริการ และการใช้น้ำอย่างถูกวิธีในพื้นที่ดังกล่าว 

เลื่อนขึ้นข้างบน