กปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมกัน ทำความสะอาด ตามค่านิยมองค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมกัน ทำความสะอาด ตามค่านิยมองค์กร

กปภ.สาขาท้ายเหมือง ร่วมกัน ทำความสะอาด ตามค่านิยมองค์กร

           

               เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายนพดล  ชูพงศ์  รักษาการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง  และทีมงาน ฝ่ายผลิต ได้ร่วมกันทำความสะอาดถังตกตะกอน หม้อกรองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ ได้บริโภคน้ำอย่างสะอาดและปลอดภัย ดังค่านิยมองค์กร ทีว่า "มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน"

 
 
 
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน