กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู มอบรางวัลโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู มอบรางวัลโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู


กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู มอบรางวัลโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา นายเฉลิมพร จันฤาไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
เป็นผู้แทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ มอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นางรัตนา กิจวรรณ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งเงินรางวัลและของรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ที่ชนะการประกวดเรียงความประกอบคำขวัญโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อมและพัฒนานักเรียนในโครงการนี้ด้วย

ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

๑.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง

คำขวัญ รู้จักใช้ รู้จักรักษา น้ำให้ชีวา มีคุณค่าแก่ตัวเรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ เด็กหญิงนริศรา  อินทปัญญา

คำขวัญ อนุรักษ์น้ำเพื่อปวงชน ปลูกจิตเยาวชนให้พัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้แก่ เด็กหญิงอภิตตรา  โคตรเวียง

คำขวัญ เยาวชนรุ่นใหม่ ใช้น้ำอย่างรู้ค่า รักษาทรัพยากรน้ำ

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวภาวิณี  มั่นทอง

คำขวัญ หยดน้ำเพียงน้อยนิด ประทังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ รักษ์น้ำด้วยหัวใจ คนรุ่นใหม่รู้ใช้น้ำอย่างพอเพียง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ นางสาวอภิลักษณ์  แก้วขันตี

คำขวัญ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมรักษาให้ยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววชิราภรณ์  เนยชัยภูมิ

คำขวัญ รักน้ำรักชีวิต โปรดคิดก่อนใช้ คนไทยรุ่นใหม่ ร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด

นายเฉลิมพร จันฤาไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กล่าวว่าการประปา
ส่วนภูมิภาคยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้พร้อม
ทั้งขอขอบคุณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารที่ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำของการประปา
ส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลรอบข้างเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและร่วมสร้าง
โลกที่น่าอยู่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน