กปภ.เขต 4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 4/2557 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 4/2557


กปภ.เขต 4 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 4/2557

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 4/2557 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด ทั้ง 24 สาขา ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับ กปภ.เขต 1-10 และ กปภ.สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.เขต 4

          สำหรับรายละเอียดของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุม ครส. ครั้งที่ 3/2557 การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครส. ครั้งที่ 3/2557 และเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ การติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ. งวด 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) ปีงบประมาณ 2557 (เบื้องต้น) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2557 และเรื่องรายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในอันที่จะหาแนวทางพัฒนาปรังปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน