ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 นั้น  
    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกครั้งที่ 3/2558 แล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน