กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

                     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร และสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี

                      โดยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดรอบๆ อาคารสถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว และจัดกิจกรรม 5ส. ทำความสะอาดและจัดเรียงเอกสารภายในห้องคลังพัสดุ ที่ครบอายุเกิน 10 ปี  ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินตามหลักการ "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน จะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกด้วย ณ สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน