กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรม เติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรม เติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560

กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรม เติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. กปภ.สาขาเบตง โดย นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญู้จัดการสาขา หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน

 

เติมใจให้กันครั้งที่ 3/2560 ณ บริเวณ ชุมชนแกรนด์วิลล่า.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาเบตงได้สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาเบตง

 

สอบถามแบบสำรวจความต้องการของลูกค้าประจำปี 2560, พูดคุยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการน้ำประปา, พร้อมดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ทั้งนี้ทางกปภ.สาขาเบตง

 

จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน