กปภ. เขต10 ร่วมกับ กปภ.สาขาตากและ มทร.ล้านนา ตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เขต10 ร่วมกับ กปภ.สาขาตากและ มทร.ล้านนา ตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

กปภ. เขต10 ร่วมกับ กปภ.สาขาตากและ มทร.ล้านนา ตาก  ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) มุ่งใช้หลัก 3R จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระยะยาว

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก โดยนางเพลินพิศ วิสูง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก มอบหมายให้หัวหน้างาน, พนักงานในสังกัดร่วมกับนายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ พร้อมทีมงานน้ำสูญเสียและทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 10 จัดกิจกรรมในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSMประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เทิดทูล โตคีรี หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติราชการแทน ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

      สำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการ DSM ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยได้นำหลักการ 3R ได้แก่ Reduce-Reused-Recycle มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อความต้องการใช้สอยในอนาคตอันเป็นความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาว สำหรับการดำเนินโครงการ DSM ในครั้งนี้ กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาตาก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมกับคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้ Concept "Save Water You Make It : หยุดคิดก่อนใช้น้ำ" ด้วยการเดินรณรงค์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ตาก ให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งจัดแสดงนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ DSM และความรู้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ คณะทำงาน กปภ. ยังได้เดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ DSM ได้แก่ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ของที่ระลึกแก่บุคลากรในอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน