กปภ.ชม.(พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชม.(พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

กปภ.ชม.(พ) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
 
ในครั้งนี้ ผู้จัดการปฏิญญา ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการให้บริการของ การประปาส่วนภูมิภาค ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงได้ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ 
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน