งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐"

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐"

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานและพนักงานผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพงานด้านพัสดุและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีนางสมคิด คุณสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับหัวหน้างานและพนักงานที่กำกับดูแลงานด้านพัสดุ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ กว่า ๖๐ คน

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน