งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดอบรมเรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดอบรมเรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

งานผลิต กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดอบรมเรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

              เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดอบรมเรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค งานผลิต ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ปฏบัติงานในงานผลิตเกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น  โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ

            ๑. ประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานมีอะไรบ้าง

            ๒. ประมาณความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงที่ประเมินได้มาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมีมากหรือน้อยเพียงใด

            ๓. แผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงที่ได้มาจัดทำแผนงานควบคุมความเสี่ยง และแผนงานลดความเสี่ยง

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน