กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  และการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร โดยนายสมชัย ทุมมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายนรินทร์ จันทรรังษี หัวหน้างาน 8 งานผลิต นายปริญญา กัตฐะ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นางโอลีมา เครือซ้า หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและพนักงานในสังกัด  ร่วมกับทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานการผลิตน้ำประปาสะอาดมาตรฐานสากลแก่บุคลากร คณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลธำมะรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ภายใต้ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

    การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ระบบผลิตน้ำประปาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายคมศร ศุระศรางค์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ทีมวิทยากรจาก กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้ให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปา การบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำและควบคุมน้ำสูญเสีย และนำคณะผู้รับการอบรมไปศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองศูนย์ราชการ ทั้งยังให้คำแนะนำปรึกษาปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของ อปท.ทั้ง 4 แห่งให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น และเก็บตัวอย่างน้ำประปาเพื่อตรวจสอบคุณภาพพร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาได้อย่างถูกต้องต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน