การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา กับเทศบาลเมืองหัวหิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา กับเทศบาลเมืองหัวหิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา กับเทศบาลเมืองหัวหิน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดยท่านผู้จัดการ พุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา กับเทศบาลเมืองหัวหิน

 เพื่อร่วมมือในการดำเนินการขยายเขตให้บริการน้ำประปากับประชาชนในบริเวณที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า การให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดย กปภ. และเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ร่วมมือกันดำเนินงานขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปากับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่เขาเต่า เขาตะเกียบ สมอโพรง บ่อฝ้าย และตามแนวท่อเมนส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคในเส้นทางถนนหัวนา ทับใต้ – เขาเต่า ถนนหัวหิน หนองพลับ สำนักงานวังไกลกังวล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านบริการจัดการน้ำประปา โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก กปภ. จึงมีความยินดีให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีน้ำประปาพร้อมใช้ในการอุปโภคบริโภคให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกๆ พื้นที่ 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อร่วมมือในการดำเนินการขยายเขตให้บริการน้ำประปากับประชาชนในบริเวณที่ มีปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า การให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นนโยบาย สำคัญของรัฐบาล กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดย กปภ. และเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)ร่วมมือกันดำเนินงานขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปากับประชาชนที่ขาด แคลนน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน พื้นที่เขาเต่า เขาตะเกียบ สมอโพรง บ่อฝ้าย และตามแนวท่อเมนส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคในเส้นทางถนนหัวนา ทับใต้ – เขาเต่า ถนนหัวหิน หนองพลับ สำนักงานวังไกลกังวล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านบริการจัดการน้ำประปา โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔)กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะมีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก กปภ. จึงมีความยินดีให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีน้ำประปาพร้อมใช้ใน การอุปโภคบริโภคให้บริการนักท่องเที่ยวในทุกๆ พื้นที่ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/59509

 

เลื่อนขึ้นข้างบน