กปภ.สาขาศรีสำโรง จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาศรีสำโรง จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

กปภ.สาขาศรีสำโรง จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท. ในเขต อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560  กปภ.สาขาศรีสำโรง  จัด "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานของ อปท.ในเขต อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  นำโดยนางสาวจิณห์ณพัฒน์  บำรุงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานการผลิตน้ำประปาสะอาดมาตรฐานสากลแก่บุคลากร คณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสำโรง จำนวน 40 ท่าน  ภายใต้ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" ณ ห้องประชุม อบต.วังลึกและอบต.วัดเกาะ กิจกรรมในครั้งนี้ มีนางสาวจิณห์ณพัฒน์  บำรุงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีหัวหน้างานผลิตและหัวหน้างานบริการ ให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำประปา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลักในการผลิตน้ำประปา รวมถึงการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำ ความรู้เรื่องตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปา ทั้งยังให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น  

เลื่อนขึ้นข้างบน