การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาน้ำพอง และพื้นที่เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) หลังประสบปัญหาการขยายตัวของผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อระบบผลิตที่เกินอัตรากำลังการผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาน้ำพอง และพื้นที่เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) หลังประสบปัญหาการขยายตัวของผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อระบบผลิตที่เกินอัตรากำลังการผลิต

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาน้ำพอง และพื้นที่เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) หลังประสบปัญหาการขยายตัวของผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อระบบผลิตที่เกินอัตรากำลังการผลิต

             วันนี้(4 ตุลาคม 2560) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาน้ำพอง และพื้นที่เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) หลังประสบปัญหาการขยายตัวของผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อระบบผลิตที่เกินอัตรากำลังการผลิต โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลบ้านค้อ และเทศบาลตำบลสาวะถีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

          ทั้งนี้ กปภ.ข.6 นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการ กปภ.ข. 6 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ชี้แจ้งปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ และพอใจแนวทางการแก้ไขปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การประชุมหารือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำของ กปภ.ได้ จำนวน กว่า 4,000 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน