กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2560

กปภ.สาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรม  (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2560

กปภ.สาขาบ้านโป่ง นำโดย นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง จัดกิจกรรมประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้ประชุมวางแผนงานตามสายงานต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องแผนงานด้านงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจำวันร่วมกัน และเรื่องอื่น ๆ เน้นรูปแบบการทำงานแบบเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อองค์กรเป็นหลัก

เลื่อนขึ้นข้างบน