การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการเอื้อความสะดวกและปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำของกปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการเอื้อความสะดวกและปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำของกปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการเอื้อความสะดวกและปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำของกปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการพร้อมหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นการเอื้อความสะดวกและปฏิบัติงานตามแผนเพิ่มผู้ใช้น้ำของกปภ. โดยมีผู้ประสงค์ยื่นขอติดตั้งพร้อมชำระเงินจำนวน 56 ราย พร้อมทั้งรับปรึกษาปัญหาการใช้น้ำอัตราค่าบริการและช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน