การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ประธานการประชุม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองในสังกัด หัวหน้างาน และพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ โดย การประชุมในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมพบปะพนักงานในสังกัดทุกท่าน พร้อมกล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑ อีกทั้ง ในเรื่องของค่านิยม "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" พร้อมเน้นย้ำวิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ตลอดจนตระหนักถึงพันธกิจขององค์กร กปภ. นอกจากนี้ ยังได้ตอกย้ำเรื่องการเป็นนักประชาสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร โดยจะต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานทั้วไปขององค์กร เพื่อสามารถอธิบายผู้ใช้น้ำ หรือบุคคลภายนอกได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน นำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมได้นำเสนอ และอธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา รวมถึงสิ่งที่ควรทราบเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และได้แนะนำพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กปภ.ข.๖ จากนั้น จึงได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร และหัวหน้างานในสังกัด เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในส่วนต่างๆ จากนั้น จึงได้เริ่มประชุม WSP และ DSM ตามกำหนดต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน