กปภ.สาขาเบตง เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เข้าทัศนศึกษา และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"กระบวนการผลิตน้ำประปา" ณ สถานีผลิตน้ำเบตง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเบตง เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เข้าทัศนศึกษา และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"กระบวนการผลิตน้ำประปา" ณ สถานีผลิตน้ำเบตง

กปภ.สาขาเบตง เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เข้าทัศนศึกษา และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"กระบวนการผลิตน้ำประปา" ณ สถานีผลิตน้ำเบตง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง นำโดยนายศักรินทร์ ถนอมพร ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เปิดบ้านต้อนรับ

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนถนอมศรีศึกษา เข้าทัศนศึกษา และรับฟังการบรรยายใหัวข้อ"กระบวนการผลิตน้ำประปา" ณ สถานีผลิตน้ำเบตง โดยมีการบรรยายควบคู่กับการเปิดวีดีทัศน์

และพาชมสถานที่จริง พร้อมกันนี้ได้สอดแทรกให้นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ดำรงอยู่สืบไป

เลื่อนขึ้นข้างบน