การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๐

                  ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ นำโดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด และนางสาวทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๒ นายชวกร เธียรไทย ผู้อำนวยการกองกิจการประปา ๒ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

                  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ได้กล่าวทักทายคณะผู้บริหาร จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔/๒๕๖๐ โดยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖, ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง ๒๒ สาขา พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ความก้าวหน้าการดำเนินการควบคุมและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เลื่อนขึ้นข้างบน