กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานบำรุงรักษา งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

     ทั้งนี้ นายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 10  ได้ติดตามผลการดำเนินงานและมอบแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำนอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ยังได้ชี้แจงประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในสังกัดให้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน