กปภ.สาขาพัทยา (พ) และอบต.แม่น้ำคู้ ร่วมจัดประชุมประชาคมหารือการโอนกิจการประปา อบต.แม่น้ำคู้ แก่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และอบต.แม่น้ำคู้ ร่วมจัดประชุมประชาคมหารือการโอนกิจการประปา อบต.แม่น้ำคู้ แก่ กปภ.

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และอบต.แม่น้ำคู้ ร่วมจัดประชุมประชาคมหารือการโอนกิจการประปา อบต.แม่น้ำคู้ แก่ กปภ.

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายสรายุทธ ทองเหี่ยง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร หัวหน้างานงานแผนงาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ นำโดยรองนายก อบต.แม่น้ำคู้ พร้อมด้วยปลัด อบต.แม่น้ำคู้ จัดประชุมประชาคมหารือการโอนกิจการประปา อบต.แม่น้ำคู้ และผู้มีความประสงค์ที่จะใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.แม่น้ำคู้ ทราบถึงปัญหาการจัดการน้ำประปาของ อบต.แม่น้ำคู้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพร้อมบริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยผลการประชุมประชาคม ประชาชนหมู่ ๕ และหมู่ ๑ บางส่วน มีมติเห็นชอบ ให้โอนกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน