กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 2/2561

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 2/2561

      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี  มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561 พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

      ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้เน้นย้ำให้พนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายทุกคน มุ่งมั่น ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ทันกับสถานการณ์ รวดเร็วในเชิงรุก  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนโครงการต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ. สำหรับการประชุมไตรมาสในครั้งนี้ นายสถิตพงษ์ ไชยมะโน นักประชาสัมพันธ์ 5 งานลูกค้าสัมพันธ์ได้รับเลือกจากเพื่อนร่วมงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน