กปภ.ข.10 มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561

กปภ.ข.10 มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2561

    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบอุปกรณ์การเรียนได้แก่ สมุดปกอ่อนจำนวน 100 เล่ม แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่  13 มกราคม 2561 นี้ ณ บริเวณสนามกีฬาองค์กรบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตน รวมทั้งเสริมสร้างให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป   

เลื่อนขึ้นข้างบน