การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

                  ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล นำโดย นายสุนันท์ รักษาชัฎ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ได้เข้าร่วม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาเมืองพล เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยก่อนเวลาปฏิบัติงาน โดยท่านผู้จัดการฯ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อาทิ การควบคุมดูแลแหล่งน้ำดิบและระบบการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเร่งรัดหนี้ค้างชำระ การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณสำนักงานและหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน โครงการประปาเพื่อประชารัฐ และเรื่องอื่น ๆ พร้อมเน้นย้ำปลูกฝังค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" ให้ตระหนักและทำความเข้าใจ พร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และความสามัคคีในหมู่คณะ

เลื่อนขึ้นข้างบน