กปภสาขาชนบท จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนภายใต้โครงการประปาประชารัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภสาขาชนบท จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนภายใต้โครงการประปาประชารัฐ

กปภสาขาชนบท จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนภายใต้โครงการประปาประชารัฐ

             กปภ.สาขาชนบท นำโดยผจก.นายชูชาติ บุญเปียง ได้ดำเนินโครงการการประปาเพื่อประชารัฐ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปาและด้านระบบจำหน่าย และส่งมิสเตอร์ประปาบริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำตรวจสอบท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านของอบต.โนนพะยอม ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนตามนโยบายของมหาดไทย 
          ในการนี้ ท่านนายกนายสมพร กองกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพยอมและสมาชิกผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้านมี ความสนใจกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จึงได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา ซึ่งมีหัวหน้างานผลิตเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆ จนเป็นที่พึงพอใจของคณะดูงาน สร้างความประทับใจ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน