กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่วิทยาลัยดุสิตธานีในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่วิทยาลัยดุสิตธานีในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน

กปภ.สาขาพัทยา (พ) สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่วิทยาลัยดุสิตธานีในการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นายนพดล พลซื่อ นายช่างไฟฟ้า ๕ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน ๒๐๔ ขวด และเงินสนับสนุน ๒,๐๐๐ บาท แก่วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย ในการเล่นกีฬารวมถึงอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายในสังคม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการออกกำลังกายและลดปัญหาการเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสรรค์สร้างสังคมให้เข้มแข็ง ดังค่านิยม กปภ. "มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน