การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนายสนธิ บุญศิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ได้มอบหมายให้ นายทิวา พงษ์ลิ้ม วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล พร้อมทั้งทำความสะอาด โรงกรองและบริเวณรอบๆสถานีสูบจ่ายน้ำช้างแรก ,สถานีสูบจ่ายน้ำร่อนทอง และสถานีสูบจ่ายน้ำทับสะแก การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน