กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย

กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย

กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย

                                  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดยนายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ผู้จัดการฯ  หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิต  ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยส่วนกลาง, ศูนย์อนามัยที่๑๐ อุบลราชธานี  และสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต-จ่ายน้ำและคุณภาพน้ำในพื้นที่ให้บริการของ  กปภ.สาขามหาชนะชัย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๘  และหัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑  ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน