กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดอบรมให้ความรู้ในระบบผลิตน้ำประปาแก่ อปท.ในโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดอบรมให้ความรู้ในระบบผลิตน้ำประปาแก่ อปท.ในโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ”

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดอบรมให้ความรู้ในระบบผลิตน้ำประปาแก่ อปท.ในโครงการ “ประปาเพื่อประชารัฐ”

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี โดยนายเพิ่มพูน ทองไพบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมในโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อบรมให้ความรู้เรื่องระบบประปาแก่เจ้าหน้าที่ อปท. จำนวน 20 คน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมรับภัยแล้ง  ณ ศาลาการเปรียญวัดหางน้ำหนองแขม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

        การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ"ประปาเพื่อประชารัฐ"ของ กปภ.สาขาพยุหะคีรีในครั้งนี้ มีนายสมบุญ ชำนาญไพร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 โดยนายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำทีมวิทยากรมาบรรยายเรื่องแหล่งน้ำดิบและกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ อุปกรณ์หลักในการผลิตจ่ายน้ำประปา  และได้ศึกษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 ต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อให้คำแนะนำปรับปรุงระบบผลิตน้ำ พร้อมกันนี้ ยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. ณ หน่วยบริการเขาทองอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน