กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย, นายวัลลพ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ, นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และนางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการติดตามความหน้าโครงการต่างๆ อาทิ การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ กปภ.สาขาในสังกัด การลดอัตราน้ำสูญเสีย และการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนประจำปี ๒๕๖๑ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และปัญหาการทำงานต่างๆ รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละสายงาน โดยในช่วงท้ายการประชุมฯ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้มอบรางวัลให้กับพนักงานดาวเด่นประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกิดในช่วงเดือนดังกล่าวอีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน