กปภ.และกรมอนามัย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ จ.ระยอง (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.และกรมอนามัย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ จ.ระยอง (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

กปภ.และกรมอนามัย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ จ.ระยอง (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยองนำโดยนายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง, นักวิทยาศาสตร์ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1ร่วมกับ กรมอนามัย ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปานเขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของกปภ.สาขาระยอง นำไปตรวจสอบวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำประปา และเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก WHO 2011, สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาระยอง ทั้งนี้ทางกปภ.สาขาระยองนั้นได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาต้นทางจากโรงกรองน้ำบ้านค่ายเป็นประจำทุกวันโดยนักวิทยาศาสตร์ และมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา เพื่อควบคุมดูแลให้น้ำประปาได้มาตรฐานสม่ำเสมอ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของ กปภ. เป็นประจำทุกเดือนด้วย  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน