กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (บ้านดอนบม) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (บ้านดอนบม)

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม 2561 (บ้านดอนบม)

ในวันนี้ (วันอังคาร 13มีนาคม 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่นได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการออกรับชำระเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 2 ,งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ทำการระบายตะกอนพร้อมวัดแรงดันน้ำ และในครั้งนี้ได้ทำสำรวจความต้องการของลูกค้าประจำปี 2561เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการบริการของ กปภ.สาขาให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน