กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านจำ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านจำ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้านจำ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

            ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางนายอนุชา    ศิริบวรเดช    มอบหมายหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นางฐิติมน  กันทะวงค์ และหัวหน้างานบริการนายคมสัน สัมมา พร้อมพนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด    ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน    ครั้งที่  ๖  /  ๒๕๖๑    เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ศาลาวัดบ้านจำ  ต.เมืองปาน  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง    กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการให้บริการเชิงรุกสู่ลูกค้าประชาชนในพื้นที่    ขยายการให้บริการ  เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ใช้น้ำและผู้มุ่งหวังในอนาคต  รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที    ให้บริการซ่อมและดูแลมาตรวัดน้ำที่ชำรุดจากทีมงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย    พร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับ น้ำดื่ม และของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง พร้อมชำระค่าติดตั้งภายในวันดังกล่าว ตามนโยบายของ กปภ. " มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน "


                        นางสลิลทิพย์      สุนทะโรจน์    ภาพ  :  ข่าว

 

เลื่อนขึ้นข้างบน