กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดประชุมสายงาน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อเป็นการรายงานและติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน รวมถึงรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงให้งานบริการวางแผนรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ตามแนวขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาบ้านบึง งานผลิตวางแผนการล้างถังตกตะกอน งานอำนวยการเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)  และงานจัดเก็บรายได้ ให้ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าน้ำต่างสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน