กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมีนาคม 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนมีนาคม  2561

      เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงการวางแผนการทำงานในเดือนเมษายน 2561 ให้ทันตามกำหนด เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน, กปภ.มีนโยบายให้รับชำระเงินค่าน้ำได้ทุก กปภ. เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในสังกัดกองการบัญชีและการเงินได้รับทราบเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเชื่อความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอีกด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน