กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

กปภ.ข.10 ร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10นำโดย นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง, และหัวหน้างาน กปภ.ข.10 ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค จัดประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน (Exit Meeting) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

     ทั้งนี้ การตรวจสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงได้ร่วมกันประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงาน โดยคณะตรวจสอบหน่วยงานได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวม พิจารณาผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ตรวจพบ การติดตามประเด็นข้อตรวจพบของ สตง. (ML) ชี้แจงขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งหารือร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการตรวจสอบครั้งต่อไป  

เลื่อนขึ้นข้างบน