กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑) กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย, นายวัลลพ มาตะพัตดิ์ หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ, นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ และนางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัดร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ ซึ่งภายในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การยื่นขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ Water is Life รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับการโยกย้ายแสดงออกถึงความในใจก่อนเข้ารับการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานใหม่ต่อไป และในช่วงท้ายการประชุม ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนเมษายน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการทำงานต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน