กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 2/2561

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 2/2561

      เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2561 พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

      ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้เน้นย้ำให้พนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายทุกคน มุ่งมั่น ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ทันกับสถานการณ์ รวดเร็วในเชิงรุก  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนโครงการต่างๆ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ. จากนั้น ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้มอบของที่ระลึกแก่นายวุฒิชัย พินิจรุ่งเจริญ ช่างเครื่องกล 4 สังกัดงานมาตรวัดน้ำ สมาชิกใหม่ที่โยกย้ายตำแหน่งมาจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ.ขอนแก่น และมอบของที่ระลึกแก่นายไชยยศ อ่องมะลิ สังกัดงานน้ำสูญเสียในโอกาสที่โยกย้ายตำแหน่งไปบรรจุที่ กปภ.สาขากำแพงเพชร  อีกทั้งมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงาน 2 คนจากมหาวิทยาลัยพะเยาที่ฝึกงานเสร็จสิ้นอีกด้วย สำหรับการประชุมไตรมาสในครั้งนี้  นายยอดธง พยัคฆ์ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7 งานแผนที่แนวท่อ (GIS) ได้รับเลือกจากเพื่อนร่วมงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน