กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐาน

กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐาน

กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดยนายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้ นายชัชวาฬ ใจช่วง หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินการล้างถังตกตะกอนของ สถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านหนองโบสถ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ ใช้ น้ำในเรื่องความสะอาดตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน