การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานภายนอก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานภายนอก

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงานภายนอก

          เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาค สาขากุฉินารยณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และหัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปา แก่ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่เข้าศึกษาดูงานเรื่องการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำห้วยจุมจัง การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก (อปท.)

เลื่อนขึ้นข้างบน