กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ฟังการบรรยายสาธิตโปรแกรมการหาน้ำสูญเสียจากมาตรวัดน้ำโดยบริษัทชั้นนำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ฟังการบรรยายสาธิตโปรแกรมการหาน้ำสูญเสียจากมาตรวัดน้ำโดยบริษัทชั้นนำ

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 ฟังการบรรยายสาธิตโปรแกรมการหาน้ำสูญเสียจากมาตรวัดน้ำโดยบริษัทชั้นนำ

      เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดประกอบด้วยงานมาตรวัดน้ำ,งานน้ำสูญเสียและพนักงานจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมฟังการบรรยายแนะนำโปรแกรมสำหรับช่วยวิเคราะห์และหา Apparent Loss ที่แท้จริงจาก NRW ทั้งหมด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคทางวิศวกรรมระหว่างกันและสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการปรับปรุงเทคนิควิธีการหาน้ำสูญเสียโดยใช้โปรแกรมทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการลดน้ำสูญเสีย อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่การประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น้ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน