การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาผู้รับจ้าง และประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนแม่บทแผนงานโครงการงบลงทุนไม่เป็นโครงการของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาผู้รับจ้าง และประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนแม่บทแผนงานโครงการงบลงทุนไม่เป็นโครงการของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาผู้รับจ้าง และประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนแม่บทแผนงานโครงการงบลงทุนไม่เป็นโครงการของ กปภ.

          วันนี้ (วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดหาผู้รับจ้าง "งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย" โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง, การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (พ), การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบทำการเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปี ๒๕๖๑ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมในประเด็นดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้อำนวยการฯ ยังได้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องในประเด็นการเสนอแนะแนวทางพิจารณาจัดทำแผนแม่บทแผนงานโครงการงบลงทุนไม่เป็นโครงการของ กปภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และวิเคราะห์โครงการลงทุนที่ไม่เป็นโครงการเสนอคณะกรรมการต่อไป   

เลื่อนขึ้นข้างบน