กปภ.สาขาระยองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

กปภ.สาขาระยองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ความพร้อมการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง โดยนายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง นายพินิจ ศิลแลง รับการตรวจประเมิน จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ประธานอนุกรรมการ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวยุพดี สงวนเชื้อ อนุกรรมการ นางสาวศุภลักษณ์ทองเดช อนุกรรมการและเลขานุการร่วม และ นายยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน