กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

     วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายโกศล อักษรอินทร์ ผอ.กองบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ กปภ.ข.๓ เพื่อรายงานรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน