กปภ.สาขากำแพงเพชรให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากำแพงเพชรให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

กปภ.สาขากำแพงเพชรให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  (Government Easy Contact Center : GECC)

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ คณะที่ 7 เข้าตรวจประเมินระบบการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชรตามเกณฑ์มาตฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)  โดยมีนายวรัตม์ฐนันท์ ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ  และมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและสังเกตการณ์  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร  

     ทั้งนี้  ประธานอนุกรรมการและคณะ ได้เยี่ยมชมเพื่อตรวจประเมิน ณ จุดก่อนให้บริการ จุดพื้นที่ให้บริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของ กปภ.สาขากำแพงเพชร โดยมีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร พร้อมพนักงานนำเสนอข้อมูลและสาธิตการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน GECC ซึ่งโดยภาพรวมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง และคาดหวังว่า การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบการบริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GECC ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร จะสร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้มากยิ่งขึ้น 

เลื่อนขึ้นข้างบน