การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ นำโดย นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC คณะที่ ๑๐ ซึ่งนำโดย นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขต ๑๒ ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะ ในการนี้ กองระบบจำหน่าย และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน