การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง นำโดย นายอัชนันท์ อุ่นโสดาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC คณะที่ ๑๐ ซึ่งนำโดย นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขต ๑๒ ประธานอนุกรรมการ และนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ กองระบบจำหน่าย และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เลื่อนขึ้นข้างบน